hu en de

Ismét változik a Közbeszerzés törvény2011-11-25 15:56:00

2012. január 1-i hatállyal ismét változik a közbeszerzési törvény Az új törvény letölthető az alábbi linken: http://www.kozbeszerzes.hu/static/uploaded/document/UjKbt2011eviCVIIItorveny.pdf

Néhány jelentős eljárási szabály változás

- Megszűnik a 10% feletti és 10% alatti alvállalkozó megkülönböztetése.

- A bontási eljárás kezdetén (tárgyalásos eljárás esetén a végső ajánlat megtétele előtt) ismertetni kell a rendelkezésre álló fedezetet.

- A hiánypótlás ismét újraszabályozásra kerül:

 • A hiányok pótlása - melynek során az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet - csak arra irányulhat, hogy az ajánlat vagy részvételi jelentkezés megfeleljen az ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívás, a dokumentáció vagy a jogszabályok előírásainak.
 • A hiánypótlás keretében nem lehet új gazdasági szereplőt bevonni az eljárásba. Azonban a hiánypótlás során a Kbt. 26. § nem megfelelő alkalmazása esetén (azaz, ha a közbeszerzés értékének 25%-át meghaladó mértékben igénybe venni gazdasági szereplő alvállalkozóként és nem ajánlattevőként került megjelölésre), az ajánlatban vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben alvállalkozóként megjelölt gazdasági szereplő közös ajánlattevőnek vagy több szakaszból álló eljárásban kizárólag a részvételi szakaszban közös részvételre jelentkezőnek minősíthető.
 • A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat:

  a) a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy

  b) az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlat ("szakmai ajánlat") módosításával.

  A b) ponttól eltérően a hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása során javítható az ajánlatban előforduló olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét, az ajánlattevők közötti verseny eredményét és az értékeléskor (Kbt. 63. § (4) bekezdése) kialakuló sorrendet nem befolyásolja.

- A tárgyalásos eljárás szabályai részletesebben kerülnek meghatározásra, így például

 • részletesebben kimunkálásra kerül, hogy a tárgyalás során a felek meddig mehetnek el:

"A tárgyalás során a közbeszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy

a) a részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban közölt feltételek olyan jelentős mértékben módosulnak vagy egészülnek ki, amely torzítja a versenyt vagy sérti a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét, különösen ha az új feltételek ismerete alapvetően befolyásolhatta volna az érdekelt gazdasági szereplők arra vonatkozó döntését, hogy a közbeszerzési eljárásban tudnak-e részvételre jelentkezni, vagy a változás következtében valamelyik ajánlattevő nem lenne képes a tárgyalások befejezésével végleges ajánlatot tenni,

b) az értékelés szempontjai vagy módszere változna" (Kbt. 92.§ (5) bekezdés).

 • A tárgyalásos eljárás esetén az ajánlatok elbírálását két szakaszban kell elvégezni (Kbt. 93.§ és 98.§).

- Megszűnik az eredményhirdetés, az eljárás eredményét uniós eljárásrendben is az összegezés megküldése útján kell közölni.

A nemzeti eljárásrend szabályai alapvetően megváltoznak

- Megszűnik az egyszerű eljárás: az uniós értékhatárt el nem érő értékű közbeszerzések esetén is alkalmazható valamennyi eljárási fajta (nyílt, meghívásos, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás, keretmegállapodás, versenypárbeszéd).

- Tárgyalásos eljárás és versenypárbeszéd előfeltétel nélkül alkalmazható.

- Árubeszerzés és szolgáltatás estén az ajánlatkérő az uniós értékhatárokat el nem érő értékű árubeszerzésre és szolgáltatás megrendelésre irányuló közbeszerzése megvalósításakor - választása szerint - a Kbt. 123.§-a szerinti, az uniós eljárásásrendjének szabályai által nem kötött, önálló eljárási szabályokat alakíthat ki.

- Az ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást az alábbi esetekben is indíthat:

a) az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt millió forintot vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot;

b) a beszerzés nyilvánosan közzétett, bárki által igénybe vehető és kivételesen kedvező feltételei csak rövid ideig állnak fenn, és az ellenszolgáltatás a piaci árakhoz képest lényegesen alacsonyabb, továbbá e kedvező feltételek igénybevétele az e rész szerinti eljárás alkalmazása esetén meghiúsulna;

c) a közbeszerzés külképviselet számára történik.

Ezen esetben a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megindításáról nem kell tájékoztatni a Közbeszerzési Döntőbizottság elnökét.

Forrás: www.kozbeszerzesikalauz.hu

Vissza

http://www.nyir-hidrofil.hu/ http://www.nyir-hidrofil.hu/ http://www.nyir-hidrofil.hu/ UniWeb Design