hu en de
Cégünk tevékenységi köre:

Beruházáslebonyolítói tevékenység:
 
Célja: Az építtető általános megbízottjaként, a megrendelő igényei alapján a jogszabályok, szabványok, hatósági előírások, illetve a felek megállapodását figyelembe véve a beruházási projekt megfelelő időben történő előkészítése, tartalmi és konkrét követelményrendszer meghatározása.
Ennek főbb tartalmi elemei:
 • szerződések megkötése az építtető nevében,
 • szükség szerint előtanulmányok (különösen vázlatterv, tanulmányterv, Megvalósíthatósági Tanulmány) készíttetése, építőipari kivitelezői tevékenység megvalósításához szükséges hatósági engedélyek megszerzése,
 • a beruházás megindításához szükséges személyi feltételek meghatározása, döntések előkészítése,
 • a beruházás gazdasági számításainak előkészítése (ráfordítások, árindex, megtérülési mutatók, haszon stb…)
 • a megbízás tárgyára vonatkozó költségbecslés készítése, elő- és utókalkulációs elemzések készítése,
 • a kivitelezési dokumentációnak az egyes építményfajtáknak megfelelő módon és mértékben történő elkészíttetése,
 • az építtető által vállalt esetleges szolgáltatások körének, nagyságának egyeztetése, véglegesítése,
 • közreműködés az árviták rendezésében,
 • az építési munkaterület építésre történő alkalmasságának biztosítása – a kizárólagos használat feltételeinek rendezése.
Kivitelező kiválasztása
 
Célja: A beruházási projekt kivitelezőjének kiválasztása – illetve ennek szakmai támogatása - a megrendelő számára a vonatkozó jogszabályi előírások által meghatározott feltételek szerint. Ennek keretén belül történik meg a projekt kivitelezési feladatainak konkrét tartalmi meghatározása is.
A kivitelező kiválasztásához első lépésként meghatározzuk az építési projekt becsült megvalósulási értékét, amelyet összehasonlítunk a közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó értékhatárokkal.
A beruházás értékének alapján a megrendelővel közösen meghatározzuk, hogy fennáll-e a közbeszerzési kötelezettség, s ha igen, akkor az érvényes jogi szabályozás szerint lebonyolítjuk az eljárást.
 
Formája
 • hirdetmény közzétételével induló általános egyszerű közbeszerzési eljárás (nemzeti)
 • közösségi értékhatárt elérő közbeszerzési eljárás (ajánlati)
 • két szakaszból álló közbeszerzési eljárás (részvételi szakasz)
 • meghívásos ajánlattétel (amennyiben a közbeszerzési kötelezettség nem áll fenn)
Közbeszerzési eljárás lebonyolításában vállalt feladataink:
 • Megbízó által tartalmilag elfogadott tenderdokumentáció(k) végleges összeállítása.
 • Közbeszerzési hirdetmény(ek) összeállítása.
 • Közbeszerzési hirdetmény(ek) feladása, megjelentetése.
 • Ajánlattételt elősegítő dokumentáció összeállítása, kiadása.
 • Konzultáció megtartása.
 • Beadott jelentkezések, ajánlatok borítékbontása, jegyzőkönyvezése.
 • Beadott jelentkezések, ajánlatok kiértékelése.
 • Döntés kihirdetése, jegyzőkönyvezése.
 • Eredményhirdetéshez összegezés készítése.
 • Eredményhirdetésről hirdetmény összeállítása, feladása a Közbeszerzési Értesítő részére.
 • Eredményes eljárás esetén generálvállalkozási szerződés felülvizsgálata, javaslattétel megbízó által történő aláírásra.
Meghívásos ajánlattételi eljárás lebonyolításában vállalt feladataink:
 • A munkát végző szervezet kiválasztására vonatkozó árajánlati felhívás és dokumentáció összeállítása, megküldése.
 • Legalább három alkalmasnak tartott szállító szervezet megnevezése.
 • Beadott ajánlatok bontása, értékelése az Önkormányzat részére.
 • Döntés kihirdetése.
 • Eredményes eljárás esetén a szállítási szerződés tervezet felülvizsgálata, javaslattétel megbízó által történő aláírása.
Műszaki ellenőrzés
 
Célja: A beruházási projekt lebonyolításának folyamatos figyelemmel kísérése, a kivitelezés ellenőrzése az elfogadott (engedélyezett) tervek, a vonatkozó műszaki előírások, szabványok és egyéb jogszabályok, szabályzatok figyelembe vételével. A műszaki ellenőrzéssel felelősséget vállalunk az előírt feladatok terv szerinti elvégzéséért, illetve a kivitelezés minőségének megfelelőségéért.
A műszaki ellenőrzési feladat körébe tartozik az előírás szerinti garanciális felülvizsgálat lebonyolítása is.
 
A műszaki ellenőrzés során vállalt főbb feladatok:
 • Munkaterület átadás – átvételi eljárás lefolytatása.
 • Műszaki ellenőri tevékenység ellátása, ennek során a munkavégzés 8 naponként folyamatos ellenőrzése, külön kérésre gyakrabban is.
 • Generálszámlák ellenőrzése, és a teljesítmény igazolása.
 • Adatszolgáltatással közreműködés a projekt megvalósítása során felmerülő felügyeleti ellenőrzések előkészítésében, illetve részvétel azokon.
 • Az ellenőrzési szervek szakértőinek rendelkezésére állás, részükre a szükséges információk, tájékoztatás megadása.
 • Szoros együttműködés a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságokkal, és civil szervezeteivel, valamint egyéb a projekt sikere szempontjából releváns egyéb hatóságokkal, szervezetekkel.
 • A projekt megvalósítását befolyásoló, elősegítő egyéb megkötött szerződések végrehajtásával megbízott (hivatalos közbeszerzési szakértő, lőszermentesítést végző, projekt menedzsment, tájékoztatási és nyilvánossági tevékenységet végző) szervezetekkel történő szoros együttműködés.
 • Műszaki átadás – átvételi eljárás lefolytatása.
 • Üzembe-helyezési eljárás lefolytatása.
 • Szerződésben vállalt garanciális felülvizsgálat(ok) meghirdetése, a megállapított hibák megszüntetésének ellenőrzése, igazolások elkészítése.
FIDIC mérnöki tevékenység
 
Célja: a FIDIC-terminológia szerint a műszaki ellenőri feladatok ellátásban résztvevők munkájának irányítása, szervezése.

FIDIC Mérnök főbb feladatai:
 • A projekt megvalósításának műszaki és költség ellenőrzése a Támogatási Szerződésben meghatározott műszaki és pénzügyi ütemezések alapján.
 • A projekt megvalósítására kötött szerződések szerinti létesítmények maradéktalan, igazoltan a minőségi előírásoknak megfelelő megvalósításának kikényszerítése.
 • A munkaterület biztosításának előkészítése.
 • A projekt megvalósítása során kibocsátott számlák (rész- és végszámlák) alaki és tartalmi megfelelőségének igazolása (teljesítés igazolás);
 • Az esetleges számlaviták eldöntéséhez szükséges bizonylatok összeállítása, a számlaegyeztetések lefolytatása.
 • A kooperációs megbeszélések összehívása és az azokon való elnöklés.
 • A havi munkaértekezletek jegyzőkönyveinek elkészítése.
 • Az átadás-átvételi eljárás szabályszerű lefolytatása.
 • Pótmunkák, változtatási utasítások indokoltságának vizsgálata és szükség esetén azok elrendelése a Megbízó előzetes egyeztetésével.
 • A pénzügyi elszámolásokkal kapcsolatos feladatok ellátása:
-    a megvalósulási tervek és az átadási dokumentáció átvizsgálása és igazolása;
-    a pénzügyi lezáráshoz, aktiváláshoz adatok, bizonylatok szolgáltatása;
-    a különféle támogatások és források elszámolása, számítógépes nyilvántartás működtetése;
-    a végleges pénzügyi elszámolás elkészítése, szükség esetén annak kiegészítése;
-    a keletkezett dokumentációk és iratanyagok rendszerezése és átadása a Megbízónak.
 • Ellátja továbbá a PR szolgáltatási szerződés végrehajtásában való közreműködést.
Egyéb mérnöki, szakértői tevékenység
 
Célja: A megbízóink számára szakértői tevékenység végzése, szakvélemény vagy egyéb szakmai dokumentum összeállítása a cég szakterületéhez illeszkedő témákban.

Főbb feladatok:
 • piackutatás
 • beruházások utólagos gazdasági értékelése
 • vállalati hatáskörben bonyolított beruházások műszaki ellenőrzése
 • műszaki és gazdasági tanácsadás
 • műszaki és gazdasági szakértői vélemények készítése
 • pályázatok készítése
 • tervdokumentációk felülvizsgálata és bírálata
Szolgáltatásainkat elsősorban mélyépítés területén végezzük, de igény esetén vállaljuk magasépítési beruházás műszaki ellenőrzését is. Szakembereinkkel szemben alapkövetelmény a megfelelő képzettség, a minőség és környezettudatos munkavégzés. Kiemelt gondot fordítunk szakmai ismereteink folyamatos bővítésére, előtérbe helyezzük a korszerű, az Európai Unió gyakorlatának megfelelő módszerek és technikák alkalmazását.

Erősségünk a rugalmasság és a széles körű szakmai tapasztalat, amelyet munkatársaink a beruházások lebonyolítása terén több év, évtized alatt szereztek.
 

http://www.nyir-hidrofil.hu/ http://www.nyir-hidrofil.hu/ http://www.nyir-hidrofil.hu/